Har du et prosjekt som styrker det maritime miljøet? Vi har inntil 3 000 000 kr til disposisjon årlig.

Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer
og organisasjoner tilknyttet maritim sektor. Dette innebærer at stiftelsen kan gi støtte til maritime prosjekter og tiltak innen kompetanseutvikling, synlighet, informasjon og andre aktiviteter som kan gi positive ringvirkninger for Bergen og Bergensregionen. Kommersielle tiltak støttes ikke.

Det er et mål for stiftelsen å støtte opp om samarbeid på tvers, og stiftelsen støtter som følge fortrinnsvis søknader der stiftelsen kun er inne som en av flere bidragsytere. Fremoverskuende prosjekter som kan skape engasjement og nyrekruttering til maritim sektor prioriteres.

Søknader må normalt sendes innen 01.11. via skjema under for å bli behandlet i løpet av november. Alle søkere får tilbakemelding så snart styret har fattet vedtak.

Vi behandler innsendt informasjon med respekt, og deler den ikke videre. Les mer i vår personvernerklæring.

VIKTIG! Les vårt søknadsreglement før innsendelse.


Søknadsreglement

Følgende kriterier må oppfylles for at søknader skal kunne behandles og innvilges.

1. Tiltak det søkes støtte til må være tilknyttet bergensregionen.

2. Kommersielle tiltak støttes ikke.

3. Omsøkt tiltak skal beskrives i søknaden, inkludert en beskrivelse av tiltakets effekt på det maritime miljøet i Bergen.

4. Det skal legges ved budsjett som viser hvordan prosjektet finansieres, og hvordan midler er tenkt disponert. Budsjettet skal omfatte tiltaket som helhet når omsøkt støtte fra stiftelsen kun er en del av finansieringsgrunnlaget.

5. Søknader skal som hovedregel sendes inn innen 1. november.

6. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke om midler.

7. Det kan søkes om både frie midler, spesifisert støtte og/eller begrenset underskuddsgaranti.

8. Aktører som ønsker å søke støtte til flere tiltak i løpet av samme år oppfordres til å søke på disse samlet.

9. Stiftelsen begrunner normalt ikke innvilgede eller avslåtte søknader.

10. Det er i utgangspunktet åpning for å søke om midler en gang per år.