Vedtekter

Utdrag fra Vedtektene for Stiftelsen Neptun Bergen

 (opprinnelig: Stiftelsen Hotell Neptun – Bergens Nye Sjømannshjem)

(Vedtatt 23. januar 2008)

  Stiftelsens navn er Stiftelsen Neptun Bergen.
  Stiftelsens forretningskontor er i Bergen kommune.
  Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet.
   
  Minst 10 % av stiftelsens årlige overskudd i henhold til årsregnskapet skal tillegges stiftelsens bundne grunnkapital. Det øvrige overskuddet tillegges fri kapital, som disponeres etter styrets beslutning i henhold til stiftelsens formål. 
  Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. Av disse oppnevnes en av Byrådet i Bergen, to av Bergens Rederiforening, en av Bergens Skipperforening, en av Norsk Sjømannsforbund Region Vest.Dersom Bergens Skipperforening, Bergens Rederiforening eller NorskSjømannsforbund Region Vest opphører å eksistere oppnevnes styremedlemmene av foreninger eller forbund som kan sees som en naturlig fortsettelse av vedkommende forening eller forbund og ellers av Byrådet i Bergen.

Det styremedlem som oppnevnes av Byrådet i Bergen er styrets leder.

Styrets leder samt to styremedlemmer forplikter stiftelsen i fellesskap.

Styremedlemmene velges for en periode på 4 år.

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor. Stiftelsen skal sende kopi av årsregnskapet til Bergen kommune ved Byrådet i Bergen.

  Forandring i stiftelsens vedtekter kan vedtas av stiftelsens styre med godkjennelse av Byrådet i Bergen.
  Skulle Stiftelsen Neptun Bergen av noen grunn ikke kunne fortsette sin virksomhet eller mister virksomheten i det vesentlige sitt formål, skal stiftelsens aktiva benyttes til beste for sjømannsstanden i Bergen etter bestemmelse av stiftelsens styre med  godkjennelse av Byrådet i Bergen.

For øvrig får stiftelsesloven og deretter aksjeloven anvendelse i den utstrekning de passer.