Utdrag fra Vedtektene for Stiftelsen Neptun Bergen

 (opprinnelig: Stiftelsen Hotell Neptun – Bergens Nye Sjømannshjem)
(Vedtatt 23. januar 2008)


§1. Stiftelsens navn er Stiftelsen Neptun Bergen.

§2. Stiftelsens forretningskontor er i Bergen kommune.

§3. Stiftelsens formål er å bidra til å styrke det maritime miljø og engasjere seg i utvikling av tilbud til personer og organisasjoner tilknyttet maritim virksomhet.

§4. Minst 10 % av stiftelsens årlige overskudd i henhold til årsregnskapet skal tillegges stiftelsens bundne grunnkapital. Det øvrige overskuddet tillegges fri kapital, som disponeres etter styrets beslutning i henhold til stiftelsens formål. 

§5. Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. Av disse oppnevnes en av Byrådet i Bergen, to av Bergens Rederiforening, en av Bergens Skipperforening, en av Norsk Sjømannsforbund Region Vest.Dersom Bergens Skipperforening, Bergens Rederiforening eller NorskSjømannsforbund Region Vest opphører å eksistere oppnevnes styremedlemmene av foreninger eller forbund som kan sees som en naturlig fortsettelse av vedkommende forening eller forbund og ellers av Byrådet i Bergen.

§6. Det styremedlem som oppnevnes av Byrådet i Bergen er styrets leder.

§7. Styrets leder samt to styremedlemmer forplikter stiftelsen i fellesskap.

§8. Styremedlemmene velges for en periode på 4 år.

§9. Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor. Stiftelsen skal sende kopi av årsregnskapet til Bergen kommune ved Byrådet i Bergen.

§10. Forandring i stiftelsens vedtekter kan vedtas av stiftelsens styre med godkjennelse av Byrådet i Bergen.

§11. Skulle Stiftelsen Neptun Bergen av noen grunn ikke kunne fortsette sin virksomhet eller mister virksomheten i det vesentlige sitt formål, skal stiftelsens aktiva benyttes til beste for sjømannsstanden i Bergen etter bestemmelse av stiftelsens styre med  godkjennelse av Byrådet i Bergen.


For øvrig får stiftelsesloven og deretter aksjeloven anvendelse i den utstrekning de passer.